OTKA-repozitórium

A misztika fogalma és hagyományai az európai gondolodásban
(K 101503)Bányai Ferenc

„A lélek: ház, s a lélekerők a hozzá vezető utak” Eckhart mester misztikus nyelve, Orpheus Noster, 2015/1, 52–64.

A szent és a misztikus. Árpád-házi Szent Erzsébet és Eckhart mester, Vigilia, 2015/3, 170–172.

Eckhart mester, Prédikáció Szent Erzsébetről (ford. B. F.), Vigilia, 2015/3, 172–175.

Világrend és metaforarendszer Eckhart mester misztikájában, Keréknyomok, 2012/7, 21–38.

Hamvas Endre

Fény, látás és megistenülés a hermetikus irodalomban: metafora vagy vallási tapasztalat?

Κόρη κόσμου – A világ leánya, Orpheus Noster, 2013/4, 93–112.

Kozmikus szomorúság: a lélek eredete a hermetikában
, Orpheus Noster, 2012/4, 48–64.

Németh Csaba

XII. századi spirituális írások

Ascending to the third heaven? A missing tradition of Latin mysticism

Az angyalok körmozgása és Isten belseje: az istentan és istenismeret néhány problémája Hugo de Sancto Victore Mennyei hierarchia-kommentárjában

Tanulmányok a középkori teológiai antropológia területéről


Parlagi Gáspár

A Szent Makariosz erényei című mondásgyűjtemény és a Jézus-ima egyiptomi megjelenése

The Letter Ad filios Dei of Saint Macarius the Egyptian – Questions and Hypotheses


Sepsi Enikő

A megváltás mint művészetfilozófiai és egzisztenciális kérdés (avagy megváltódhat-e annak metanyelve, a tudomány is?) = Collegium Doctorum. Magyar Református Teológia, a Magyar Református Egyház Doktorok Kollégiumának periodikája, IX. évf., 2013, 142–149.

A szent dramaturgiája Valère Novarina színházában

A Szentháromság, Krisztus és a Passió képei/előképei Simone Weil gondolatrendszerében, Előadás az őszi, III. Vallásszemiotika konferencián, Vallástudományi Szemle, 2012/4, 40–48.

Attention and Creative Imagination in the Work of Simone Weil and János Pilinszky

At the Sources of Simone Weil’s Mysticism

Istenfogalom Simone Weilnél

„L’espace est la matrice du texte” – A propos du théâtre de Valère Novarina

Le "théâtre" immobile de János Pilinszky - lu dans l'optique de Mallarmé, Simone Weil et Robert Wilson, Párizs, L'Harmattan, 2014.

Notes sur la politesse et quelques autres sujets = Michel Murat, Frédéric Worms, Alain, Littérature et philosophie mêlées, Editions Rue d’Ulm/Presses de l’Ecole normale supérieure, 2012, 119–128.

Theatrical approaches to mystery: the ’kenotic’ theatre

Theatrum philosophicum du dépassement du moi = G. Gutbrod, J. Janiaud, E. Sepsi (szerk.), Simone Weil - philosophie, mystique, esthétique, Paris, Archives Karéline, 2012, 35–53.

Tóth Anna Judit

Az újplatonikus filozófia mint a pogány-keresztény szinkretizmus eszköze, Vallástudományi Szemle, 2015/3-4, 46–55.

Az újplatonikus theurgia = Nagy Árpád Miklós (szerk.), Az Olympos mellett. Mágikus hagyományok az ókori Mediterraneumban, II, Gondolat, Bp., 2013, 926–950.

Sópatros és Konstantinápoly alapítása – egy mágus Nagy Konstantin udvarában
, Orpheus Noster 5/4 (2013) 17–30.


Vassányi Miklós

Az isteni és az emberi természet egyesülésének értelmezése és jelentősége Hitvalló Szent Maximosz kisebb krisztológiai műveiben, Magyar Filozófiai Szemle, 2015/1, 165–176.

Eriugena (Johannes Scottus) élete és művei különös tekintettel a Periphyseon I. könyvére, Orpheus Noster 2014/3, 7–38.

Evagrios Pontikos (345-399), Az imádságról (Περὶ προσευχῆς / De oratione) 1-80. Forrásközlés történeti-filológiai bevezetővel, Vallástudományi Szemle, 2015/3–4, 73–86.

Hitvalló Szt. Maximos kora

Hitvalló Szent Maximosz krisztológiai érvei a Pürrhosz-vita tükrében

Johannes Scottus Eriugena: Periphyseon. Részlet az I. könyvből, Ókor 2013/4, 56–67.

Maximos életrajza: Források és következtetések

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei I–II.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei III–IV.

Pszeudo-Dionüsziosz Areopagitész: Isten nevei V–VIII.

St Denys’ Concept of Initiation in De divinis nominibus—A Paradoxical Case

Structure and Meaning of Denys’ Fundamental TheologyKövetkező események


Összes esemény

Nyelvvizsgaközpont

Sport a Károlin

Sport a Károlin

Youtube